ภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี ทำให้ยอดขายดี?

 

 

ในทุก ๆ วันนี้เราได้พบเห็นภาพมากมายผ่านสายตาของเราจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งจากโซเชียลมิเดีย จากป้ายโทษณาตามทาง บวกกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักจดจำสิ่งต่าง ๆ ผ่านภาพได้ดี ทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แสดงผ่านภาพมีส่วนสำคัญต่อการตลาด และโดยเฉพาะในยุคนี้ที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากมีชีวิตประจำวันของเราทำให้เพิ่มโอกาสในการพบเห็นง่ายมากขึ้น จริง ๆ แล้วการบ่งบอกตัวตนของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องบอกผ่านสีของแบรนด์ หรือโลโก้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การใช้ภาพเปนการสื่อสารอย่างเช่น ภาพถ่าย กราฟฟิกหรือวิดิโอที่เราทำและถ่ายทอดออกไปผ่านโฆษณาหรือคอนเทนต์ก็ถือเป็นการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ได้ทั้งหมดแต่ก็อาจจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว ภาพลักษณ์ภายในก็สำคัญเช่นเดียวกัน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการมากขึ้นด้วยราคาที่ผันผวน และมีความต้องการแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นในแต่ละอย่าง ยิ่งทำให้ธุรกิจต่าง ๆ หันใช้ “ภาพลักษณ์องค์กร” เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราเพื่อส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้ามากขึ้นดังนี้

1. ภาพลักษณ์ขององค์กรถ่ายทอดความคาดหวังของลูกค้า แน่นอนว่าถ้าหากองค์กรมีภาพลักณ์ที่ดีที่ทำให้ลูกค้ามีความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของเรามากขึ้น ก็ทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาซื้อของเรามากขึ้นหรือสนับสนุนแบรนด์ของเรามากขึ้นนั่งเองครับ

ตัวอย่าง